Get Adobe Flash player

三十三觀音之十八  岩戶觀音

一、畫作介紹

觀世音菩薩雙手抱膝、雙腳交叉,端坐在空中,慈悲注視著眾生,以此幅表現出證道後的法相。觀世音菩薩修習「耳根圓通」法門,能依照《楞嚴經.觀世音菩薩耳根圓通章》的法門修行,就能像觀世音菩薩一樣自在。 

觀世音菩薩的小故事-觀世音菩薩的修行法門 

《楞嚴經.觀世音菩薩耳根圓通章》:「爾時,觀世音菩薩,即從座起,頂禮佛足,而白佛言,世尊憶念,我昔無數,恆河沙劫,於時有佛,出現於世,名觀世音。我於彼佛,發菩提心,彼佛教我,從聞思修,入三摩地。初於聞中,入流亡所,所入既寂,動靜二相,了然不生,如是漸增,聞所聞盡,盡聞不住,覺所覺空,空覺極圓,空所空滅,生滅既滅,寂滅現前,忽然超越,世出世間。十方圓明,獲二殊勝,一者上合,十方諸佛,本妙覺心,與佛如來,同一慈力,二者下和,十方一切,六道眾生,與諸眾生,同一悲仰。世尊,由我供養,觀音如來,蒙彼如來,授我如幻,聞薰聞修,金剛三昧,與佛如來,同慈力故,令我身成,三十二應,入諸國土…。」 

在楞嚴法會上,有二十五位大菩薩向釋迦牟尼佛報告修持得證的方法,輪到觀世音菩薩,觀世音菩薩說:回想無數劫以前,出現一位觀世音佛,觀世音佛教導從聞、思,修這三樣途徑來入定,剛開始要用不生不滅的聞性來修持,因為是注意耳根的聞性,而不是耳根去攀緣接收外在的聲音,這就叫做入流。亦即要讓每個所聽到的單音,向流水般繼續不絕的流去。 

除了修持耳根圓通法門而得到兩種殊勝的慈心與悲願外,觀世音菩薩也以三十二應化身,乃至無量千百億化身,遍行十方世界普救眾生外,還發十四種無畏功德,給予眾生十四種無畏施,以及四種不思議的妙境。總之,應以何身得渡者,即現何身而為說法,千處祈求將會千處現,示現這些法相,無非是護佑眾生,使眾生離苦得樂(善擇師兄提供)。