Get Adobe Flash player

三十三觀音之二十九  合掌觀音

 一、畫作介紹

合掌

《千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經》中之「合掌手」:令一切鬼神、龍蛇、虎狼、獅子、人及非人,常相恭敬愛念者。 

觀世音菩薩雙手合掌,好似誦持六字大明咒「嗡嘛呢叭咪吽」時,一個字一個字都變成一朵花,圍繞在身邊。其實,誦持咒語時,自心所發出的力量,就像畫作中的花兒一般,都在身邊圍繞著。  

   觀世音菩薩的小故事-千手千眼觀世音菩薩的法相及持物介紹

        《造相量度經續補》中云:「…千手者,法身八手,報身四十手,化身九百五十二手,共計滿千手也。…照前所畫第二圈…共得百有四十二。復次第三圈…,共得百有六十六手。復次第四圈…共得一百九十手。又次第五圈…共得二百一十四手。復次第六圈…則共得二百有四十手。合前諸手,是得滿千手也。此九百五十二手,悉作施願印,掌中眼目,參差互見,一一分明。」

       《造相量度經續補》中,千手千眼觀世音菩薩的千手中,四十八隻手有持物,而《千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經》中,千手千眼觀世音菩薩的千手中,四十隻手有持物,兩種介紹略有不同。本書採《千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經》的說法,將三十三觀音加上千手觀音的持物而做介紹,其餘未於畫作中呈現的,就在此一一介紹。

        「若為降伏一切魍魎鬼神者,當於寶劍手」;「若為眼闇無光明求光明者,當於日精摩尼手」;「若為榮官益職者,當於寶弓手」;「若為諸善朋友早相逢者,當於寶箭手」;「若為辟除一切虎狼豺豹諸惡獸者,當於旁牌手」;「若為一切時處,好離官難者,當於斧鉞手」;「若為男女僕使者,當於玉環手」;「若為生梵天者,當於軍遲手」;「若為成就一切上妙梵音聲者,當於寶鐸手」;「若為口業辭辯巧妙者,當於寶印手」;「若為生生之處,不離諸佛邊者,當於化佛手」;「若為生生世世,常在佛宮殿中,不處胎藏中受身者,當於化宮殿手」;「若為十方諸佛,速來摩頂授記者,當於頂上化佛手」;「若為果蓏諸穀稼者,當於蒲萄手」。