Get Adobe Flash player

三十三觀音之二十二  葉衣觀音

一、畫作介紹

吉祥果

《白寶口抄.葉衣法》中說:「吉祥果者,諸師異義不同也,今師資相承云:拓榴也,其形圓表寶珠之體,是施願圓滿意也,又數子滿內,是大慈覆護眾生義也,故此三形息災增益之兩義也。」 

        葉衣觀音在胎藏界曼荼羅中位列觀音院,密號「異行金剛」。依 

據《葉衣觀自在菩薩經》中所記載,葉衣觀自在菩薩摩訶薩陀羅尼乃

觀自在菩薩在極樂世界的法會中,應金剛手菩薩的請求而宣說的。

經中並說此陀羅尼不但能除諸有情之疫疾饑儉、劫賊刀兵、水旱不

調、宿曜施續等一切災禍,並有增長福德、國界豐盛、人民安樂等

殊勝功德(註一)。 

觀世音菩薩的小故事-觀世音菩薩究竟現何法相?

         《佛說觀無量壽佛經》中云:「…觀觀世音菩薩真實色身想,名第 觀…」

(一)身長:八十萬億那由他由旬(由旬為印度里程數,一由旬約40里)。

(二)身:紫金色。

(三)頂:有肉髻。

(四)項:有圓光,面各百千由旬。其圓光中,有五百化佛,如釋迦牟尼。一一化佛,有五百化菩薩,無量諸天,以為侍者。

(五)冠:頂上毗楞伽摩尼寶以為天冠,其天冠中,有一立化佛,高二十五由旬。

(六)面:如閻浮檀金色。

(七)眉間毫相:備七寶色,流出八萬四千種光明。一一光明,有無量無數百千化佛。一一化佛,無數化菩薩以為侍者,變現自在,滿十方世界。

(八)臂:如紅蓮華色,有八十億微妙光明,以為瓔珞。其瓔珞中,普現一切諸莊嚴事。

(九)手掌:作五百億雜蓮華色。

(十)手指:手十指端,一一指端,有八萬四千畫,猶如印文。一一畫有八萬四千色,一一色有八萬四千光,其光柔軟,普照一切。以此寶手,接引眾生。

(十一)足:舉足時,足下有千輻輪相,自然化成五百億光明臺;下足時有金剛摩尼華,布散一切,莫不彌滿。

(十二)其餘身相:眾好具足,與佛無異,唯頂上肉髻,及無見頂相,不及世尊。

  以上十二大項,就是釋迦牟尼佛在《佛說觀無量壽佛經》中,告訴阿難及韋提希,觀世音菩薩的莊嚴法相。

註一:參佛教的手印P.1962000年;全佛文化事業有限公司出版。