Get Adobe Flash player

三十三觀音之九  施藥觀音

一、畫作介紹

楊柳枝

《千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經》中之「楊柳枝手」:為除去身上種種病難。

月精摩尼珠

《千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經》中之「月精摩尼手」:為患熱毒病求清涼。 

        施藥觀音,顧名思義就是施予藥物給予眾生的意思,因此就以楊柳枝及月精摩尼珠為施藥觀音之持物。觀世音菩薩旁恭書大悲咒,大悲咒共有84句,415個字,係出自《千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經》。

大悲咒可說是流傳民間最普及的咒語之一,不論顯宗或者密宗都相當推崇,由此可見大悲咒的影響力,相當深遠,也可得見誦持大悲咒的功德非常殊勝。該經中云:「…誦持大悲神咒者,於現在生中一切所求,若不果遂者,不得為大悲心陀羅尼也,惟除不善、除不至誠。…」又云:「…若諸人天誦持大悲章句者,臨命終時,十方諸佛,皆來授手,欲生何等佛土,隨願皆得往生。…」心存善念、身做善行,至誠不二的誦持大悲咒,自會有所感應。 

畫作小語:

       善念及善行應從家裡開始落實,設身處地的為家人想,和家庭裡的每一份子都相處好,之後再將善念及善行擴大向外,如此誦咒的感應才會是廣大圓滿無礙,才會所求皆能果遂。

   二、民間傳說 

        觀世音菩薩渡化唐文宗,化現蛤蜊觀音(第二十五相)救了漁戶貢賦之苦後,一路來到山東登州,正值炎夏,疫厲盛行,處處哀鴻遍野,卻苦無奇方妙藥可治。菩薩知道這種病是因為正氣虧耗,外邪侵襲所引起,只有「藿香」可以治好,便入山採藥,並化現一名衣衫襤褸的賣藥老叟,肩挑草藥進入市集賣藥。一開始,大家見是外來之人就不敢買藥,菩薩就先向貧民施診並免費給藥,漸漸的打出名聲,取得信任後,再向大眾施藥,最後終於消除疫厲。為了避免日後再出現類似的疫病,菩薩向智林寺優曇禪師示現,並傳給他藿香治疫的靈方,經過禪師宣說,大家才知是菩薩化現。為了感念觀世音菩薩的救命之恩,就一起建了一座觀音庵,寺中供奉一尊手持藥材的觀音像,就稱之為「施藥觀音」。後世病家在危急無法時,往往會到觀世音菩薩相前去求籤請藥,實在就是由此開始的啊!(註ㄧ)。

註ㄧ:參觀世音菩薩傳第二十九回。